fbpx

Privacy policy

ALBO/ALBO SP. Z O.O. SP.K.
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
v.1.2

 1. Co opisuje niniejsza polityka?

Niniejsza politykę prywatności (“Polityka“) zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez albo/albo sp. z o.o. sp.k.

 • określa rodzaje danych osobowych, które gromadzimy;
 • wyjaśnia, w jaki sposób i dlaczego gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe;
 • wyjaśnia, kiedy i dlaczego będziemy dzielić się danymi osobowymi z innymi podmiotami; oraz
 • wyjaśnia prawa i możliwości wyboru, które masz, jeśli chodzi o Twoje dane osobowe.

Chcemy, aby było dla Ciebie jasne czy niniejsza Polityka obejmuje również zasady przetwarzania Twoich danych osobowych. Polityka znajduje zastosowanie, jeżeli:

 • jesteś Kandydatem do pracy i współpracy, tj. bierzesz udział w rekrutacji;
 • jesteś Użytkownikiem Strony Internetowej, tj. korzystasz z serwisu internetowego www.alboalbo.com (Strona Internetowa);
 • jesteś Klientem, tj. korzystasz z naszych usług;
 • jesteś Przedstawicielem Klienta, tj. reprezentujesz podmiot korzystający z naszych usług;
 • jesteś Dostawcą, tj. dostarczasz nam jakiekolwiek produkty lub usługi;
 • jesteś Przedstawicielem Dostawcy, tj. reprezentujesz podmiot dostarczający nam produkty lub usługi.

Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej (2016/679) (“RODO”) oraz innymi obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO.

 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych

Administratorem Twoich danych jest:

Albo/albo sp. z o.o. sp. k.
ul. Sienkiewicza 4/9
00-015 Warszawa
e-mail: daneosobowe@alboalbo.com
(„albo/albo”, „my”, „nas” lub „nasz”).

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z nami korespondencyjnie lub na ww. adres e-mail.

 1. Jakie informacje i z jakich źródeł zbieramy?

Jeżeli jesteś Kandydatem, zbieramy informacje zawarte m.in. w Twoim CV, innych przesyłanych przez Ciebie dokumentach, przekazywane nam w trakcie rozmów, wymiany e-maili i spotkań. Przetwarzamy w szczególności Twoje imię i nazwisko, pozostałe dane identyfikujące,), dane kontaktowe (adres e-mail, miejsce zamieszkania) oraz informacje o Twoim wykształceniu i doświadczeniu.

Jeżeli jesteś Użytkownikiem Strony Internetowej zbieramy informacje zapisywane w trakcie korzystania przez Ciebie ze Strony Internetowej. Są to w szczególności adres IP oraz informacje zawarte w plikach cookies.

Jeżeli jesteś Klientem lub Dostawcą zbieramy informacje przekazywane nam w przesyłanych przez Ciebie dokumentach, w trakcie rozmów, wymiany e-maili i spotkań, w tym w szczególności informacje niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Mogą to być w szczególności imię, nazwisko, firma, adres działalności, PESEL, NIP, REGON, numer rachunku bankowego. Twoje dane mogą także pochodzić ze źródeł ogólnodostępnych.

Jeżeli jesteś Przedstawicielem Klienta lub Przedstawicielem Dostawcy zbieramy informacje przekazywane nam w przesyłanych przez Ciebie dokumentach, w trakcie rozmów, wymiany e-maili, spotkań. Mogą to być w szczególności Twoje imię, nazwisko, dane kontaktowe, stanowisko, dane dotyczące podmiotu, który reprezentujesz. Twoje dane mogą także być przekazywane nam przez podmiot, który reprezentujesz zarówno przed, jak i w trakcie współpracy z nami.

 1. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane

Jeżeli jesteś Kandydatem, przetwarzamy Twoje dane:

 • na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO) w celach związanych z prowadzoną rekrutacją oraz w celu uwzględnienia Twojej kandydatury w przyszłych procesach rekrutacji (o ile wyrazisz na to dodatkową zgodę);
 • w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z administrowaniem procesami rekrutacji oraz obroną przed roszczeniami.

Jeżeli jesteś Użytkownikiem Strony Internetowej, przetwarzamy Twoje dane w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na administrowaniu Stroną Internetową.

Jeżeli jesteś Klientem lub Dostawcą, przetwarzamy Twoje dane:

 • w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 • w celu wykonania obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np. w zakresie przechowywania dokumentacji finansowej;
 • w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) związanych z utrzymywaniem relacji biznesowych, bieżącym kontaktem, prowadzeniem działań marketingowych, a także dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami.

Jeżeli jesteś Przedstawicielem Klienta lub Dostawcy, przetwarzamy Twoje dane:

 • w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) związanych z zawarciem i wykonaniem umowy z podmiotem, który reprezentujesz, utrzymywaniem relacji biznesowych i bieżącym kontaktem, prowadzeniem działań marketingowych, a także dochodzeniem roszczeń i obroną przed nimi.
 1. Komu udostępniamy Twoje dane

Gdy jest to niezbędne do realizacji celów, w których przetwarzamy Twoje dane, możemy przekazywać je:

 1. podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa;
 2. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie, tj. firmom świadczącym na naszą rzecz określone usługi, z których wykonaniem wiąże się przetwarzanie danych osobowych. np. podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, podmiotom świadczącym dla nas usługi z zakresu prawa, księgowości, doradztwa.

W każdym wypadku udostępnienia Twoich danych będziemy dbać o to, aby przekazywane było jedynie minimum informacji niezbędnych do realizacji celu przetwarzania danych.

 1. Jak długo przechowujemy Twoje dane

Jeżeli jesteś Kandydatem, przechowujemy Twoje dane do zakończenia procesu rekrutacji. Jeżeli posiadamy zgodę na wykorzystanie Twoich danych w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji, Twoje dane będą przechowywane przez okres ich przydatności do realizacji tego celu. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, przechowujemy Twoje dane najdłużej do chwili, gdy ją wycofasz.

Jeżeli jesteś Użytkownikiem Strony Internetowej, przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak to niezbędne dla celów administrowania Stroną Internetową.

Jeżeli jesteś Klientem, Dostawcą lub ich Przedstawicielem, przechowujemy Twoje dane przez okres realizacji umowy zawartej z Tobą lub podmiotem, który reprezentujesz. Po upływie tego okresu w niezbędnym zakresie przechowujemy Twoje dane przez czas wynikający z wymogów prawnych (np. z obowiązku przechowywania dokumentacji finansowej przez 5 lat), przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń (3 lata dla przedawnienia roszczeń wynikających z działalności gospodarczej) lub niezbędny dla realizacji pozostałych celów przetwarzania danych wskazanych w niniejszym dokumencie.

 1. Jakie prawa Ci przysługują

Korzystając z przysługujących Ci praw w zakresie przetwarzania danych osobowych, możesz kierować do nas następujące żądania:

 1. jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na jej podstawie do chwili jej wycofania;
 2. możesz zażądać dostępu do Twoich danych osobowych i uzyskać ich kopię;
 3. możesz skorzystać z prawa do przenoszenia swoich danych osobowych;
 4. możesz zażądać poprawienia Twoich danych osobowych, jeżeli są one niepoprawne lub niekompletne;
 5. w związku ze swoją szczególną sytuacją, możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy je powołując się na nasz uzasadniony prawnie interes;
 6. w przypadkach określonym prawem – np. jeśli Twoje dane są nieaktualne, zbędne, przetwarzane niezgodnie z prawem, a także jeżeli wycofałeś/wycofałaś swoją zgodę na ich przetwarzanie (gdy zgoda była podstawą takiego przetwarzania) lub skutecznie wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – możesz zażądać usunięcia Twoich danych osobowych;
 7. możesz też żądać ograniczenia przetwarzania danych;

W celu skorzystania z powyższych uprawnień skontaktuj się z nami korespondencyjnie lub pod adres e-mail daneosobowe@alboalbo.com.

W każdym przypadku, w którym uznasz, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy RODO, masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Czy musisz podawać nam swoje dane

Podanie Twoich danych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania uniemożliwi nam realizację celów, w jakich dane są zbierane i uniemożliwi lub znacznie utrudni kontakt z Tobą.

Jeżeli jesteś Przedstawicielem Klienta lub Przedstawicielem Dostawcy i nie podajesz nam swoich danych, pochodzą one od podmiotu, który reprezentujesz lub zostały przez nas zebrane ze źródeł ogólnodostępnych (np. strony internetowej).